Gjennomsnittsskaden kostar meir for hytter enn for bustader. Årsaka er at hytter står utan tilsyn store delar av året og ein eventuell vasslekkasje vil få større omfang. Med litt omtanke kan dei fleste vasskadar unngåast. 

Lekkasjar frå røyr og koplingar
Vasslekkasjar frå røyr og koplingar kan oppstå heile året og skuldast som oftast slitasje, korrosjon eller tilfeldigheter. Sannsynligheten for vasslekkasje aukar med alderen til røyrsystemet, men kan også oppstå utan forvarsel i nye røyrsystem. Då er det fornuftig å ha installert lekkasjevarslar med automatisk avsteikning av vatnet. I tillegg bør ein nytte godkjent røyrleggjarfirma og sertifiserte sanitærprodukt ved installering og oppussing. Dette vil hjelpe til å redusere sannsynligheten for vasskadar.

Lekkasjevarslar
Lekkasjevarslere er utstyr som skal monterast til eller omkring vassførande installasjonar, for å varsle og stoppe uønskt vassutstrøyming. Avanserte lekkasjevarslere overvakar alle røyr og installasjonar i hytta. Bruk av lekkasjevarsel gir deg rabattert pris på forsikringa di.

Kjelde: Sintef