Her i Noreg har vi eit godt helsesystem og sosialt sikkerheitsnett som kan gi oss ein viss tryggleik, men det er likevel viktig å ha personforsikringar som vernar deg og din familie sin økonomi.

Uføreforsikring


Ei uføreforsikring gir deg økonomisk tryggleik dersom du blir arbeidsufør på grunn av sjukdom eller ulukke. Ei uføreforsikring kan gi deg inntektserstatning for å dekkje utgiftene dine mens du er ute av stand til å jobbe. Slik kan du oppretthalde levestandarden din.

Sjølv om det offentlege helsestellet i Noreg er godt utvikla og dekkjer noko av inntektstapet ved uførleik, vil du oppleve at uføretrygda du mottek frå NAV er mykje lågare enn lønna du er vant til. Ei uføreforsikring kjem i tillegg til utbetalingane frå NAV og dempar inntektstapet.

Lær meir om uføreforsikring.

Kritisk sjukdom


Ei forsikring ved kritisk sjukdom gir deg ei skattefri eingongsutbetaling dersom du blir ramma av ein alvorleg sjukdom. Korleis du bruker utbetalinga er heilt opp til deg. Sjølv om helsevesenet i Noreg tilbyr god behandling, kan det framleis vere kostnader som ikkje blir dekte av det offentlege.

Forsikringa kan for eksempel nyttast til å betale for behandling som ikkje blir dekt av det offentlege eller til å nedbetale gjeld. Eller kanskje ønskjer du å bruke meir tid med dine nærmaste? Valet er ditt.

Lær meir om forsikring ved kritisk sjukdom.

Dødsfallsforsikring


Dersom du skulle gå bort, vil familien din ha råd til å behalde bustaden? Ei dødsfallsforsikring kan gi familien den økonomiske tryggleiken din dersom noko skulle skje med deg. Forsikringa gir ei utbetaling som hjelper familien din med å betale for bustad og andre utgifter.

Lær meir om dødsfallsforsikring.

Barne- og ungdomsforsikring


Dersom du har barn, vil du sannsynlegvis at dei skal ha eit best mogeleg liv. Ei barneforsikring kan gi økonomisk tryggleik for barna dine dersom dei skulle bli sjuke eller skadde. Forsikringa kan gi ei utbetaling som kan dekkje opp for dei økonomiske konsekvensane om noko skulle skje. Til 236 kroner i månaden er barneforsikring ei billig investering i barnet di framtida si.

Lær meir om barne- og ungdomsforsikring.

Finn løysinga for deg


Ta kontakt med forsikringsrådgivaren din for å diskutere forsikringsbehova din og finne ut kva personforsikringar som passar best for deg. Forsikringsrådgivaren kan hjelpe deg med å setje saman forsikringane som passar behova og budsjetta dine.

Det å ha riktig forsikringsdekning kan gi deg og kjære auka tryggleik og ro i sinnet. så ikkje nøl med å kontakte forsikringsrådgivaren og finnen din ut kva personforsikringar som passar best for behova dine.