Dato: 29. september 2017

Utsteder: Tysnes Sparebank

Utsteder ID: TYSB

Marked: ABM

Kategori: Kapital- og stemmerettsendringer

 

Styret i Tysnes Sparebank har vedtatt forslag om forhøyelse av eierandelskapitalen gjennom en garantert emisjon

 

Styret i Tysnes Sparebank besluttet i møte den 29. september 2017 å foreslå for forstanderskapet at banken forhøyer eierandelskapitalen ved utstedelse av 333 333 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 105 ("Emisjonen"). Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av Emisjonen med et brutto emisjonsproveny på NOK 35 millioner.

 

Emisjonen planlegges strukturert som en rettet emisjon primært mot eksisterende eiere, hvor eksisterende egenkapitalbeviseiere som er registrert i bankens egenkapitaleierregister i VPS ved utløpet av 29. september 2017 gis fortrinnsrett til tegning og allokering av egenkapitalbevis innenfor et brutto emisjonsproveny på NOK 30 millioner. Eksisterende eiere vil bli tildelt ikke-omsettelige allokeringsretter i Emisjonen. Hver allokeringsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis. Øvrige investorer som ikke er registrert i bankens egenkapitaleierregister i VPS ved utløpet av 29. september 2017 kan tegne egenkapitalbevis for de resterende NOK 5 millioner. Overtegning og tegning uten allokeringsretter vil være tillatt.

 

Et prospekt for Emisjonen vil bli offentliggjort i forkant av tegningsperioden som er planlagt å løpe i tidsrommet 13. – 27. november 2017.

 

Forslaget om utstedelse av nye egenkapitalbevis forventes å bli lagt frem for behandling i bankens forstanderskap den 17. oktober 2017. Gjennomføringen av Emisjonen er betinget av nødvendige vedtak i forstanderskapet, samt nødvendige godkjennelser fra Finanstilsynet.

 

Dersom kapitalforhøyelsen gjennomføres i henhold til overnevnte, vil bankens vedtektsfestede eierandelskapital etter gjennomføring av Emisjonen utgjøre NOK 108 850 700 fordelt på 1 088 507 egenkapitalbevis.

 

Tysnes Sparebank har engasjert Beringer Finance AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

 

Kontaktpersoner:

Dag Sandstå (adm. banksjef), telefon: 900 89 084 og e-post dsa@tysnes-sparebank.no

 

Karoline Dalen (økonomisjef), telefon: 975 48 996 og e-post: kda@tysnes-sparebank.no