Tysnes Sparebank offentleggjer halvårsrekneskapen for 2016. Resultatet av ordinær drift er på 9,1 mill. kr. – dette er ei betring på meir enn 30 % samanlikna med same tid i fjor. Dette tilsvarar ei årleg avkastning på eigenkapitalen på ca. 9,9 prosent.

 

Banken har god kapitaldekning, men veksten framover vil medføra behov for auke i rein kjernekapital. Det vil derfor verta vurdert å tilby personar og bedrifter å kjøpa nye eigenkapitalbevis i banken.

 

Stor pågang av nye kundar

Veksten siste 12 månader er på heile 31 %. I hovudsak er det nye personkundar med bustadlån innanfor 75 % av forsvarleg verdi som utgjer storparten av dei nye kundane.

 

Utlån til personmarknaden utgjer den største delen av utlåna og fordelinga er no 83 % til personmarknaden og 17 % til bedrifter.

 

Dei nye salskontora på Husnes og Lagunen bidreg godt til den gode veksten.

 

Lågt nivå på misleghaldne lån

Trass i at sørvest-landet er råka av nedgang innan oljerelatert verksemd og auka arbeidsledighet har banken få lån som vert misleghaldne. Banken fylgjer kundane tett opp og dersom ein kunde får store endringar i den økonomiske situasjonen sin er den lokale banken med å finn løysingar.

 

«Vi er svært nøgde med utviklinga i banken og vi får kvar dag bevis for at mange kundar ynskjer den nære og lokale kontakten» seier banksjef Dag Sandstå.

 

Fortsatt vekst

Banken har som mål å styrkja sin posisjon som den lokale frittståande sparebanken i regionen.

 

«Så langt er banken godt i rute i høve til denne målsetninga»  uttaler styreformann Leif Magne Hovland.

 

Dersom du har spørsmål til pressemeldinga ta kontakt med banksjef Dag Sandstå på telefon 90089084.

 

 

Tysnes, 10. august 2017

 

Tysnes Sparebank

 

 

Dag Sandstå (sign)

Banksjef