Tysnes Sparebank med solid resultat for 3. kvartal 2017

Styret i Tysnes Sparebank godkjente kvartalsregnskapet for 3. kvartal 2017 i styremøtet i dag. Resultat etter skatt er 12,9 millionar kroner, mot 10,9 millionar kroner i same periode i fjor.

 

Resultat etter skatt betyr ein årleg eigenkapitalavkastning på om lag 8,5 prosent. For eigarar av banken sine eigenkapitalbevis er dette ei særs god avkastning med låg risiko.

 

Banken sin forretningskapital aukar til 2,7 milliardar kroner

Tysnes Sparebank har ein samla forretningskapital på om lag 2,7 milliardar kroner. Dette er ein solid auke. Kredittveksten er på ca. 20 % hittil i år, medan innskota har auka med 16 %. Auken i utlån er i hovudsak til privatkundar i regionen. Den største auken har banken i aldersgruppa 25 til 45 år.

 

Vellukka nyetableringar

Banken vedtok i 2013 ein ny strategi som blant anna innebar å satsa på marknaden utanfor Tysnes kommune. Sunnhordland samt Os- og Fusa området er primærområdet for banken. Det siste kontoret som opna var på Stord i mai i år. Kontoretableringane har vore ein suksess og lokale kundar strøymer til banken.

 

”Vi er svært nøgde med at vår lokalbank vert teken så godt i mot lokalt” uttaler banksjef Dag Sandstå.

 

Eigedomsmekling og bank

Tysnes Sparebank er medeigar i det nystifta eigedomsmeklar-selskapet Aktiv Sunnhordland AS og i Aktiv Hordaland AS. På Stord er banken og meklarane etablert i Bytunet som er sentralt på Leirvik. I Bergen har banken representasjon både på Lagunen og i Bergen sentrum. Dette gjev eit godt grunnlag for å utvikla banken vidare.

 

Ny emisjon i november sikrar fortsatt vekst

For å kunna ta i mot fleire kundar må banken på ny auka eigenkapitalen. Dette vil skje i løpet av november månad. Då vert det høve for både nye og eksisterande eigarar å teikna eigenkapital-bevis.

 

”Vi vonar at endå fleire skal få ta del i verdiauken i banken i åra som kjem” seier banksjef Dag Sandstå.

 

Kapitalutvidinga er garantert fullteikna og ein del av denne er tenkt tildelt nye eigarar.

 

Dersom det er spørsmål til pressemeldinga kan desse rettast til banksjef Dag Sandstå telefon 90089084 eller epost dsa@tysnes-sparebank.no.

 

Tysnes, 25. oktober 2017

 

Dag Sandstå

Banksjef