Den lokale frittståande banken med hovudkontor på Tysnes søkjer om å verta notert på Merkur Market som er ein av marknadsplassane Oslo Børs har. Frå før er det fleire mindre sparebankar som er notert der.

 

”Dette vil sikra at eigenkapitalbeviseigarar i Tysnes Sparebank får ein enklare måte å selja eller kjøpa eigenkapitalbevis” seier banksjef Dag Sandstå.

 

Merkur Market.

Merkur Market er ein børs for mindre verksemder som ynskjer ein effektiv marknadsplass for omsetnad av sine aksjar eller eigenkapitalbevis. Så langt er 2 norske bankar notert der. Tysnes Sparebank er av dei minste bankane som vert noterte. Banken frå Tysnes viser at det er mogeleg også for dei mindre bankane i Noreg å delta i effektive marknads-plassar som Oslo Børs har.

 

”Vi er glad for at Tysnes Sparebank har bestemt seg for å bli notert på Merkur Market” uttaler direktør for notering Lars Jacob Braarud hos Oslo Børs.

 

Tysnes Sparebank vil etter emisjonen ha ca. 110 millionar kroner i eigenkapitalbeviskapital.

Banken har dei tre siste åra i hovudsak fått med seg lokale investorar (store som små) til å sikra banken framtidig vekstkapasitet ved å utstede nye eigenkapitalbevis. Den siste emisjonen som er annonsert finn stad i løpet av november – den er garantert fullteikna og vert på 35 millionar kroner. Teikningsperioden er frå 13. november til 27. november.

 

Presentasjonar av banken i tettstadene i Sunnhordland og Hardanger.

Dei siste vekene i november vil banken ha lokale presentasjonar der dei som ynskjer å kjøpe eigenkapitalbevis kan få informasjon om banken, kva eigenkapitalbevis er og forventningar til framtida for banken. Presentasjonane vert haldne på Tysnes (2 gonger), Stord, Kvinnherad (Uskedal) og Odda. Tidspunkta for møta vil verta annonsert i lokale media.

 

Dersom det er spørsmål til pressemeldinga kan desse rettast til banksjef Dag Sandstå telefon 90089084 eller epost dsa@tysnes-sparebank.no.

 

 

Tysnes, 14. november 2017

 

Dag Sandstå

Banksjef