Tysnes Sparebank fusjonerer

Styrene i Tysnes Sparebank og Haugesund Sparebank har i dag vedtatt en plan for sammenslåing av bankene (fusjonsplan). Bankene driver virksomhet i ulike tilgrensende geografiske markedsområder, som gir den sammenslåtte banken grunnlag for videre utvikling med økt konkurransekraft og styrket markedsposisjon på Haugalandet og i Sunnhordland.

«Denne løsningen er med å sikre at våre kunder vil få opprettholdt lokalbanken i markedsområdet, og ikke minst er det en god løsning for ansatte, lokalsamfunn og eiere i vår bank» uttaler banksjef Dag Sandstå i Tysnes Sparebank.

Styret har hatt fokus på det som skjer i banknæringen, og har over en periode vurdert ulike strategiske alternativer for å finne den beste løsningen for alle interessentgruppene.

«Vi er glade for å ha funnet løsningen sammen med en annen lokalbank som har samme verdigrunnlag som Tysnes Sparebank» sier banksjefen.

 

Tysnes Sparebank sine kontor blir videreført

Etter sammenslåingen av de to bankene vil Tysnes Sparebank sin kontorstruktur bli videreført. Målet med at de to bankene slår seg sammen er for å kunne gi kunder og lokalsamfunn en bærekraftig og forsterket kontorstruktur i årene som kommer.

«Sammenslåingen gir lokalbanken økt konkurransekraft, og kontorstrukturen som vi har bygd opp vil bli forsterket de kommende årene» sier banksjefen.

Tysnes Sparebank sin satsing innen eiendomsmegling og forsikring i Bergen blir videreført.

 

Navn på den «nye» banken

Det er enighet mellom de to bankene at det etter sammenslåingen vil igangsettes en prosess for å finne et navn som reflekterer den sammenslåtte bankens ambisjoner.

 

Styre og ledelse

Etter sammenslåing skal Bente Haraldson Syre, adm. banksjef i Haugesund Sparebank, lede den sammenslåtte banken videre. Banksjef i Tysnes Sparebank, Dag Sandstå, vil være tilknyttet banken frem til han går av med pensjon i januar 2025. Han vil bl.a. ha hovedansvar for bankens satsing innen eiendomsmegling i regionen. I tillegg vil økonomisjef Karoline Dalen i Tysnes Sparebank inngå i ledergruppen i den sammenslåtte banken.

Tysnes Sparebank vil få en ansattrepresentant og ett styremedlem i den nye banken.

 

Opprettelse av Sparebankstiftelsen Tysnes

I forbindelse med sammenslåingen av de to bankene skal det opprettes en sparebankstiftelse på Tysnes. Stiftelsen vil eie 22,5 % i den nye banken. Verdien av dette er om lag 150 MNOK. Avkastningen på denne kapitalen vil kunne benyttes til gaver til allmennyttige formål i Tysnes Sparebank sitt markedsområde.

Det vil bli opprettet et styre bestående av 3-5 personer hvorav minst 2/3 av medlemmene skal ha bostedsadresse i Tysnes kommune.

«Opprettelsen av stiftelsen sikrer at kapitalen vi gjennom 160 år har bygd opp gjennom Tysnes Sparebank blir sikret for fremtiden til det beste for lokalsamfunnet» uttaler styreleder i Tysnes Sparebank, Bente Raknes.

 

Ekstra møte i forstanderskapet 11. desember

Fusjonsplanen er betinget av nødvendige offentlige godkjennelser og at forstanderskapet i Tysnes Sparebank godkjenner forslaget til fusjonsplan. Det samme gjelder for Haugesund Sparebank.

 

Dersom det er spørsmål til pressemeldingen kan banksjef Dag Sandstå, tlf. 900 89 084

(epost dsa@tysnes-sparebank.no) eller styreleder Bente Raknes, tlf. 452 52 954 kontaktes.

 

 

Tysnes, 2. november 2023

 

Dag Sandstå

Banksjef