Valkomiteen for eigenkapitalbeviseigarane sine val i Tysnes Sparebank har fylgjande medlemmer:
Atle Tornes, leiar (telefonnummer 91133984)
Kjell Fylkesnes, medlem
Yngve Nesland Vevatne, medlem

Tidsplanen for gjennomføring av valprosessen er:
5. januar 2023: Kunngjering av valet på bankens heimesider
16. januar 2023: Påminning sendt til eigarar av EK-bevis
25. januar 2023: Frist for å kome med forslag til valkomiteen
15. februar 2023: Valmøte for eigenkapitalbeviseigarane i banken på Tysnes kl. 17:30
27. mars 2023: Forstanderskapsmøtet i banken

Fylgjande er på val i år:

Valkomiteen for eigenkapitalbeviseigarane:
Atle Tornes, leiar
Kjell Fylkesnes, nestleiar
Yngve Nesland Vevatne, medlem
Kjell Ståle Tofte, varamedlem

Det er ikkje andre val i år enn valkomiteen.

Eigarane av eigenkapitalbevis kan sende grunngjeve forslag på kandidatar til dei valgbare tillitsverva innan 25. januar 2023 kl. 16.00. Forslag vert å senda på epost til Britt Ersvær ber@tysnes-sparebank.no (telefon 952 84306).

Er det spørsmål til dette ta kontakt med underteikna eller Britt Ersvær.

Med venleg helsing
Valkomiteen for eigenkapitalbeviseigarane sine val i Tysnes Sparebank
Atle Tornes
Leiar