Godt resultat for 3. kvartal 2021

Tysnes Sparebank legg fram eit resultat før skatt på 25,5 mill. kroner etter 3. kvartal 2021. Dette er på nivå med resultatet før skatt på same tid i 2020. Resultatet tilsvarer ei eigenkapitalavkastning på om lag 6,8 %.

Rentemarginen i banken er noko mindre samanlikna med året før.

«Vi ser at driftsmarginen til banken vert utfordra. Dette er eit bilete som ein kan sjå i heile banknæringa i Noreg. Vi er nøgde med drifta i banken, og har tru på at vårt lokale og nære bankkonsept vil stå seg godt i tida som kjem» seier banksjef Dag Sandstå.

 

Banken aukar marknadsandelen  Sunnhordland

Tysnes Sparebank har ein marknadsandel i Sunnhordlandsregionen på rundt 10 % på personkundemarknaden. Veksten dei siste 12 månadene har vore på 6 %, noko som er over den generelle marknadsveksten.

Ved utgangen av 3. kvartal har banken 76 % av sine samla utlån til personkundar i regionen, og 24 % til næringslivet.

«Det er våre tilsette som er grunnlaget for den gode veksten banken har hatt fram til i dag. Våre medarbeidarar kjenner den lokale marknaden dei arbeider i, enten det er på Stord, Husnes eller i Våge på Tysnes. Vi er kjend for å finna gode løysingar for våre kundar, det er noko kundar i alle aldrar set pris» uttaler banksjefen.

Innskot frå kundar har auka med 10 % dei siste 12 månadene.

 

Skifte av dataleverandør aukar kostnadene på kort sikt

Saman med 53 bankar i Eika Alliansen har Tysnes Sparebank bestemt seg for å skifte dataleverandør frå danske SDC til norsk/finske TietoEvry. Dette vil auka kostnadene i ein periode på nokre år, men skal resultere i svært lågare driftskostnader når konverteringa er gjennomført.

 

Eigenkapitalbevis og utbytte

Forstandarskapet i banken vedtok i mars i år å setje av utbytte til Utjevningsfondet i banken. Banken har som mål å kunna utbetala 50 – 70 % av avkastninga per eigenkapitalbevis i direkte utbytte. Styret i banken signaliserer i 3. kvartalsrapporten at dei vil vurdera eit høgt nivå på direkte utbytte per eigenkapitalbevis for rekneskapsåret 2021.

 

Dersom det er spørsmål til pressemeldinga kan desse rettast til banksjef Dag Sandstå telefon 90089084 eller epost dsa@tysnes-sparebank.no.

Tysnes, 15. november 2021

Dag Sandstå

Banksjef