Tysnes Sparebank er solid og har ein kapitaldekning over bankens mininumsmål ved årsskiftet. Styret vedtok på styremøte 17. mars 2020 å endre vedtatt disponering av resultatet for 2019 med bakgrunn i koronakrisa og auken i usikkerheit på utviklinga til norsk økonomi.

 

Direkte utbetaling av utbytte på bankens eigenkapitalbevis vert redusert frå kr. 6,27 til kr. 4,48 per eigenkapitalbevis. Differansen vert overført til Utjevningsfondet som er eigenkapitalbeviseigarane sitt fond. Dette fondet kan nyttast til framtidig utbytte til bankens eigarar.

 

Avsetning til gåver til allmennyttige føremål vert ikkje endra.

 

Den føreslegne endringa gjer at banken aukar utlånskapasiteten i tida framover, samstundes som vi ivaretar forventningane om utbytte til bankens investorar.

 

Styret sitt endra forslag til forstanderskapet for disponering av årsoverskotet for 2019 etter skatt på kroner 27.770.404 er som følgjer:

 

  • Utbytte på eigenkapitalbevis                                     kr.        6.785.629
  • Overført til sparebankens fond                                  kr.      13.999.147
  • Utdeling til gåver til ålmennyttige føremål               kr.           200.000
  • Overført til utjevningsfondet                                     kr.        6.785.628
  • Sum disponert                                                            kr.      27.770.404

     

    Styret vedtok i same møtet at forstanderkapmøtet 26. mars 2020 vert gjennomført ved elektronisk deltaking av smittevernhensyn i denne ekstraordinære situasjonen. Forstanderskapet i banken kan vedta lågare direkte utbytte, men ikkje høgare på sitt møte.

 

Ved spørsmål ta kontakt med underteikna.

   

Tysnes, 18. mars 2020

 

Dag Sandstå

Banksjef

Telefon 90089084